2019-12-13 Tusen orosanmälningar kring barn -varje dag!

Förra året gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1 000 anmälningar om dagen, året runt.

Socialstyrelsen har nu publicerat och presenterat den första nationella kartläggningen av orosanmälningar som rör barn. En stor ökning av anmälningarna konstateras och det är också vanligare att anmälningarna är relaterade till förälder eller vårdnadshavare än till orsaker som rör barnet självt. Räknar man även in de anmälningar som rör våld i nära relation är hela 60 procent av anmälningarna relaterade till vuxna. Ökad kunskap om anmälningsskyldigheten och medvetenhet om barns situation gör att orosanmälningarna nu har ökat också från andra anmälare än Polisen. Socialstyrelsen ser behov av en bättre nationell enhetlighet och en mer likvärdig registrering när det gäller hur anmälningarna tas om hand ? som exempelvis hur registrering, dokumentation och uppföljningar görs ? eftersom det där skiljer sig åt mellan kommunerna.