2019-11-13 Kostnader för ekonomiskt bistånd ökar

Kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet ökar, det skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på Ekonomibloggen. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med nästan sex procent.

Mellan januari 2019 till och med september 2019 ökade kostnaden för det ekonomiska biståndet med fyra procent. Huvuddelen av ökningen sker i det tredje kvartalet. Kostnaderna för biståndet har då ökat med knappt nio procent jämfört med motsvarande period förra året; samtidigt som antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med nästan sex procent.

En viktig orsak är enligt SKL att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till en övervältring av kostnader till kommunerna. Kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd 2019 förklaras inte enbart av att antalet individer blir fler utan även hushållens genomsnittliga behov av ekonomiskt bistånd ökar. Det kan bero på bland annat storleken på familjen, ökade boendekostnader eller att hushållen får minskade inkomster i form av till exempel aktivitetsstöd för deltagande i Arbetsförmedlingens insatser.

SKL fortsätter nu att följa utvecklingen och skaffar sig en mer heltäckande bild över kostnadsutvecklingen och orsakerna till utvecklingen. Som en del i arbetet har en enkät skickats ut till kommunerna. Förbundets uppfattning är att det redan nu behöver vidtas en rad åtgärder för att inte ytterligare öka enskildas behov av ekonomiskt bistånd:
1. Tydliggör kommunernas möjligheter att genomföra arbetsmarknadsinsatser för målgruppen som står längst från arbetsmarknaden.
2. Genomför det individuellt anpassade arbetsmarknadsprogram som SKL tagit fram och som ger individen en ersättning vid deltagande.
3. Se över riksnormen som inte täcker de behov som avses för att uppnå skälig levnadsnivå.
4. Ge kommuner samma möjligheter som statliga myndigheter att fatta automatiserade beslut.